Інформація до укладання договору

На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р №2664-ІІІ (із змінами)КРЕДИТНА СПІЛКА «Кредит-ФОС» до укладання договору з клієнтом надає наступну інформацію:

 

 

1. ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

1.1.

Найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги:

 

Найменування : КРЕДИТНА СПІЛКА «Кредит-ФОС»

Місцезнаходження: 46003, м. Тернопіль, вулиця За Рудкою, 33

Контактний телефон: 0673501977

Адреса електронної пошти : kredit.fos@gmail.com

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 46003, м.Тернопіль, вулиця За Рудкою, 33,

1.2.

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності)

Особи, які надають посередницькі послуги  - відсутні  

1.3.

Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги

 

Відомості про державну реєстрацію КС:

Дата державної реєстрації: 13.05.2004

Дата запису: 13.05.2004

Номер запису: 16461200000002612

Код ЄДРПОУ 25694430

1.4.

Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ

Інформація щодо включення КС до державного реєстру фінансових установ:

Включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг від 13.05.2004 №557

Серія та номер Свідоцтва КС № 176

Дата видачі свідоцтва 13.05.2004

1.5.

Інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги

 

Інформація щодо наявності в КС, права на надання відповідної фінансової послуги:

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту актуалізована ( розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 27 квітня 2017 року № 1374). Строк дії – безстрокова. Статус - чинна.

 

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення актуалізована( розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 січня 2017 року № 162). Строк дії -безстрокова. Статус - чинна.

1.6.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг:

Національний Банк України  (НБУ) місцезнаходження: Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9, Зручна онлайн-форма на вебсайті НБУ; Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ); Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601

2. ФІНАНСОВА ПОСЛУГА

(ЗАГАЛЬНА СУМА ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ, ВКЛЮЧНО З ПОДАТКАМИ, АБО ЯКЩО КОНКРЕТНИЙ РОЗМІР НЕ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАЧЕНИЙ - ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ):

2.1.

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

В результаті залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі - вклад(внесок) податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165  Податкового кодексу України (далі-ПКУ).

При отримані фізичною особою процентів від кредитної спілки за договором про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок у кредитній спілці:

1) такий дохід оподатковуються за ставкою 18 %, відповідно до п.170.4 ст.170 ПКУ. Кредитна спілка, як податковий агент у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду, до бюджету сплачує загальну суму податку, нарахованого за ставкою, визначеною п.167.1 ст.167 ПК, тобто 18%, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий місяць на суму вкладу членів кредитної спілки.

2) з такого доходу стягується військовий збір у розмірі 1,5 % відповідно до пп1.2.,  п.16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Нарахування, утримання та сплата збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст.168 ПК.

У разі перерахування вкладником внеску (вкладу) на депозитний рахунок  на банківський рахунок кредитної спілки, може сплачуватись на користь банку  комісія за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок КС згідно тарифів що визначаються в порядку передбаченому законодавством та правилами надання послуг розміщеними на вебсайті банку.

Інші збори,платежі та інших витрати, які повинен сплатити клієнт відсутні

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

В результаті отримання кредиту податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ, за умови виконання умов договору.

При наданні коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками складатиметься:

1) процентів за користування кредитом нарахованих в порядку передбаченому договором.

2) розмір наданого кредиту вказаного у договорі.

3)інші витрати на супровідні  послуги, які підлягають сплаті на користь третіх осіб згідно з вимогами законодавства України відповідно до тарифів що визначаються в порядку передбаченому такими третіми особами на підставі договорів із позичальником або законодавства (, платежі  за надання банківських послуг)

3. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

3.1. НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

3.1.1

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

 Щодо споживчих кредитів

           Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення строку – 14 календарних днів з дня укладання Договору.

Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.

Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо супровідних послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником.

     Кредитодавець (якщо йому сплачувались платежі за договорами щодо супровідних послуг) зобов’язаний повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі супровідних послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Позичальника від Договору у порядку, визначеному законодавством.

Право на відмову від Договору не застосовується щодо: 1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); 2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від Договору (протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору)

Для кредитних договорів не споживчих Для такого виду фінансової послуги договором та законодавством не передбачено право на відмову від договору.

3.1.2

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):

Мінімальний строк дії договору не застосовується.

3.1.3.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

Щодо споживчих кредитів

      Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

     Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань Позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий графік платежів. Договором про споживчий кредит може встановлюватися порядок дострокового поверненняспоживчого кредиту.

     Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту (за наявності), за період фактичного користування кредитом.

Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийняті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту. Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту.

      Для кредитних договорів не споживчих Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за фактичний строк користування кредитом в день розірвання Договору.

3.14.

Порядок внесення змін та доповнень до Договору;

Щодо споживчих кредитів

Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів (угод) . Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід’ємною частиною.

               Будь-які пропозиції Кредитодавця про зміну умов Договору, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про споживче кредитування» та інших істотних умов, здійснюються шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення.

 Пропозиції про зміну істотних умов Договору, надаються у наступний спосіб та строки:

1)Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Позичальнику чи представнику Кредитодавця із відміткою про дату відправлення та отримання.

 2)Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис;

 3)Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк 10 робочих днів, пропозиція вважаються не прийнятою;

 4)Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Кредитодавця , в письмовій формі, протягом 5 робочих днів з дня надання письмової відповіді.

Для кредитних договорів не споживчих Внесення змін до Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів (угод). Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід’ємною частиною.

 Пропозиції про зміну істотних умов Договору, надаються у наступному порядку та строки:

      1)Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Позичальнику чи представнику Кредитодавця із відміткою про дату відправлення та отримання.

       2)Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом _5-ти_ робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис;

        3)Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк 5 робочих днів, пропозиція вважаються не прийнятою;

        4)Якщо Сторона Договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Кредитодавця (відокремлених підрозділів Кредитодавця), в письмовій формі, протягом _5-ти_ днів з дня надання письмової відповіді.

 

3.1.5.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за Договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;

Тип  процентної ставки – фіксована, не може бути збільшена без письмової згоди Позичальника

3.2. ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

3.2.1

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

Для такого виду фінансової послуги договором та законодавством не передбачено право на відмову від договору.

3.2.2

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):

Мінімальний строк дії Договору незастосовується.

3.2.3.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

Вкладник має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір з дотриманням таких правил: 1) Вкладник зобов’язаний повідомити Спілку про свій намір достроково розірвати цей Договір не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до запланованої дати розірвання цього Договору;

2) за результатами перерахунку процентів, згідно підпункту 4.1.1. цього Договору, Вкладник зобов’язаний повернути Спілці надмірно отримані проценти. Повернення надмірно отриманих процентів може здійснюватись:* шляхом їх внесення до каси Спілки; * шляхом їх внесення на поточний рахунок Спілки у банку;*шляхом їх відрахування з грошових коштів за Вкладом, які б мали бути повернуті Вкладнику, згідно умов цього Договору;3) спілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору упродовж  10 (десяти) робочих днів з дати вказаної Вкладником як запланованої дати розірвання цього Договору;4) днем припинення нарахування процентів за Вкладом є запланована дата розірвання цього Договору вказана Вкладником в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору.

3.2.4.

Порядок внесення змін та доповнень до Договору;

   Будь-які зміни і доповнення до Договору дійсні за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані сторонами, шляхом укладання додаткового договору.

 

 

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;

Тип  процентної ставки – фіксована, не може бути збільшена.

4. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

4.1.

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

1. Скарги споживача фінансових послуг кредитною спілкою в позасудовому порядку розглядаються в порядку передбаченому ЗУ «Про звернення громадян» за місцезнаходженням кредитної спілки.

2. Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до:

1.) Національний Банк України  (НБУ) місцезнаходження: Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9, Зручна онлайн-форма на вебсайті НБУ; Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ); Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601; Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601;  Телефон: 0 800 505 240; Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45; Запис на особистий прийом: через онлайн-форму або за тел. 0 800 505 240; Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімн. 24

2)Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1, Приймальня (044) 279 12 70 Цілодобова Гаряча лінія (Call-центр) (044) 364 77 80 Електронна пошта info@dpss.gov.ua. - ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ , тел.: 528-63-16; 528-92-42

3) Управління Держпродспоживслужби в м. Тернополі

Адреса: 46020, м. Тернопіль, вул. Текстильна,6; Тел.:     (0352) 520145; e-mail:  tern.misto@dpss-te.gov.ua

4) Тернопільська міська рада

Адреса: м. Тернопіль, вул. Листопадова,5 Відділ звернень 0800300352

4.2

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства".

Законодавством не передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні фінансових послуг.